logo_not_found
logo_not_found
Beyond Wellness

Vision วิสัยทัศน์

การเติบโตที่ยั่งยืน จากรากฐานบริษัทที่มั่นคง แข็งแกร่ง ด้วยความพร้อมในทุกๆด้าน เป็นที่รวมของคนดี มีความสามัคคีกลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งองค์กร

Mission พันธกิจ

สร้างแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน สร้างอาชีพให้ผู้คนทั่วโลกประสบความสำเร็จมีอิสระภาพในการใช้ชีวิตครบทั้ง 5 ประการ

Core Value คุณค่าของเรา

ส่งต่อโอกาสขยายธุรกิจแห่งการมีสุขภาพที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น

Goal เป้าหมาย

สร้างผู้สำเร็จยุคใหม่ 1,000,000 คนทั่วโลก