logo_not_found

การรับประกันสินค้า / การเปลี่ยน - คืนผลิตภัณฑ์

1. บริษัทรับประกันความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์สาหรับลูกค้าโดย

ลูกค้าสามารถเปลี่ยน - คืน ผลิตภัณฑ์ ได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า พร้อมใบส่งของ / ใบเสร็จรับเงิน และแบบฟอร์มขอเปลี่ยน – ผลิตภัณฑ์ แนบมากับการส่งคืนผลิตภัณฑ์ ผ่านหุ้นส่วนธุรกิจ MIR WORLDWIDE หรือติดต่อ ขอเปลี่ยน-คืนโดยตรงกับบริษัทศูนย์บริการหรือ สาขา MIR WORLDWIDE ภายใน 7วัน

2. หลักเกณฑ์การรับเปลี่ยน - คืนผลิตภัณฑ์ ที่เกิดจากสาเหตุดังนี้

  • • ผลิตภัณฑ์ชำรุดเสียหายแต่แรก
  • • ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง
  • • ความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องตรงตามคำสั่งซื้อ
  • • ลูกค้าเกิดอาการแพ้โดยเฉียบพลันสาเหตุอันเนื่องมาจากคุณภาพ ของผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
  • • ลูกค้าไม่พอใจในตัวผลิตภัณฑ์

โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามที่สมาชิกหุ้นส่วนหรือสมาชิกผู้บริโภค MIR WORLDWIDE ร้องขอทันทีหรือ คืนเป็นเงินสดตามมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับเอกสารแบบฟอร์มการขอคืนผลิตภัณฑ์ พร้อมกับใบส่งของ /ใบเสร็จรับเงิน ในกรณีที่หุ้นส่วนธุรกิจ MIR WORLDWIDE ต้องการที่จะขอคืนผลิตภัณฑ์ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด