MIR WORLDWIDE เอ็มไออาร์เวิลด์วายด์ 
เอ็มไออาร์เวิลด์วายด์

NEW MEMBER REGISTER / สมัครสมาชิกใหม่กรุณาใช้ Firefox หรือ google chrome ในการใช้งานเท่านั้น เนื่องจากระบบไม่สนับสนุน Internet Explorer

Download ใบสมัครสำหรับสมาชิกผู้บริโภค Download ใบสมัครและสัญญาหุ้นส่วนธุรกิจ


ข้อมูลใบสมัคร
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
บัตรประชาชน *
USERNAME *
วันเกิด       *
เพศ   ชาย         หญิง *
สถานะภาพ   โสด         สมรส *
ประเภทสมาชิก
ประเภทสมาชิก *
สปอนเซอร์ (ตัวเลขเท่านั้น) :
*
ที่อยู่ปัจจุบัน
ประเทศ
จังหวัด *
อำเภอ
บ้านเลขที่ *
หมู่บ้าน
หมู่
ชั้น
ซอย
ตำบล *
ถนน
รหัสไปรษณีย์ *
โทรศัพท์
มือถือ *
Email :
บัญชีธนาคาร *
สาขา *
เลขที่บัญชี *
ชื่อบัญชี *
ที่อยู่ปัจจุบัน
ตรงกับด้านบน
 
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
ตรงกับด้านบน
* กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครภายในเวลา 30 วัน มิฉะนั้นจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าใช้ระบบการกรอกใบสมัครออนไลน์ เป็นเวลา 90 วัน
** และยังคงต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครภายใน 15 วัน หากท่านไม่ส่งเอกสารตามเวลาที่กำหนด บริษัทจะพิจารณาตามมาตรการลงโทษถึงขั้นเพิกถอนการเป็นสมาชิก
*** กรุณาตรวจสอบการวางสายงานของท่านให้เรียบร้อย เมื่อบันทึกแล้วจะ ไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี

ลงทะเบียน
ยกเลิก