Register

Register / สมัครสมาชิก

ข้อมูลใบสมัคร
 
คำนำหน้า *
 
ชื่อ * นามสกุล *
 
หมายเลขบัตรประชาชน *
 
USERNAME *
 
วันเกิด *
 
เพศ ชาย     หญิง * สถานะภาพ โสด     แต่งงาน *
 
ประเภทสมาชิก
 
ประเภทสมาชิก *
 
รหัสสปอร์นเซอร์ *
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
 
ประเทศ จังหวัด *
 
อำเภอ * ตำบล *
 
บ้านเลขที่ *
 
หมู่บ้าน หมู่
 
ชั้น ซอย
 
ถนน รหัสไปรษณีย์ *
 
โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ *
 
Email
 
ที่อยู่ปัจจุบัน
ตรงกับด้านบน
 
ที่อยู่จัดส่งเอกสาร
ตรงกับด้านบน
 
* กรุณาส่งเอกสารประกอบการสมัครภายในเวลา 30 วัน มิฉะนั้นจะถูกระงับสิทธิ์การเข้าใช้ระบบการกรอกใบสมัครออนไลน์ เป็นเวลา 90 วัน
** และยังคงต้องส่งเอกสารประกอบการสมัครภายใน 15 วัน หากท่านไม่ส่งเอกสารตามเวลาที่กำหนด บริษัทจะพิจารณาตามมาตรการลงโทษถึงขั้นเพิกถอนการเป็นสมาชิก
*** กรุณาตรวจสอบการวางสายงานของท่านให้เรียบร้อย เมื่อบันทึกแล้วจะ ไม่สามารถยกเลิกได้ในทุกกรณี